Aktuelt

Tillstånd från IVO
Brafam AB har tillstånd för konsulentstödd familjevård 7:1:5 från IVO.

Vi på Brafam AB tillhandahåller elektroniska tjänster i vårt arbete. Vi värnar om hanteringen av våra kunders personuppgifter och vill därför informera våra jour-och familjehem om viktiga förändringar i och med att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft sedan 25 maj 2018.

EU-förordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), stärker dina rättigheter vid behandling av din personinformation. GDPR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund.

För att Ni ska känna Er trygga och få bättre inblick i hur vi hanterar Era personuppgifter har vi då uppdaterat vår integritetspolicy och skickat info till våra samtliga familjer per mail.

Du är så klart alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Familjehem

Boende i ett familjehem kan handla om en kortare tid eller under en längre period beroende på behovet. För att bli godkänd som familjehem krävs en noggrann utredning. Det innebär för blivande familjehem flera hembesök av utredare, djupintervjuer samt att man begär registerutdrag från olika myndigheter.

Brafam samarbetar med socialtjänsten vid placeringar. Beslut om en placering i familjehem görs av socialtjänsten i respektive kommun. Brafam som utförare matchar och placerar barn hos familjehemmen i samråd med kommunen. Efter placeringen görs regelbundna uppföljningar hos familjehemmen för att kvalitetssäkra placeringar. Brafam erbjuder konsultstöd, utbildning och handledning till familjehemmen.

Ersättning till familjehem

Brafam följer de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting ger ut.

Ersättning till familjehemmen utgår i två delar:
Arvode
Omkostnadsersättning
Arvode avser ersättning till familjehem för utfört arbete. Skatt betalas på arvodet. Omkostnadsersättning är skattefri och ska täcka det placerades barnets kostnader under placeringstiden. Brafam ansvarar för utbetalning av både arvode och omkostnadsersättning till familjehemmen.


Jourhem

Som jourhem tar du emot ett barn med kort varsel och under en begränsad period.
Brafam har beredskap att ta emot barn och ungdomar med kort varsel. Våra jourhem är noggrant utvalda för att vi i akuta situationer ska kunna matcha den unges behov. Våra jourhemmen har handledning och konsultstöd. Konsulenterna på Brafam gör hembesök i jourhemmen en gång i veckan och är tillgängliga på telefon dygnet runt.

Tillgänglighet:

Våra medarbetare pratar olika språk bl a svenska, engelska, kurdiska, persiska och turkiska.

Felanmälan och synpunkter ska skickas till info@brafam.se


ART ( Aggression Replacement Training )

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som uppvisar aggressiva och andra antisociala beteenden i hemmet, i skolan och på fritiden. Insatsen utvecklades av amerikanska psykologer under 1980-talet och introducerades i Sverige under slutet av 1990-talet. Metoden bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska teorier och i programmet arbetar man med tre delar, social färdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning.

Målgrupp

Ungdomar 12–20 år med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande. Metoden utvecklades ursprungligen på en institution för pojkar dömda för våldsbrott. Uppföljningar av modellen som gjorts i USA har visat en påtaglig minskning av återfall i kriminalitet hos ungdomar som genomgått programmet( Goldstein 2013).

Syfte

Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att man återfaller i normbrytande beteende.

Innehåll och genomförande

Metoden grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Den bygger även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll, samt Kohlbergs teori om moralutveckling. Insatsen genomförs av speciellt utbildade ART-tränare i mindre grupper om maximalt 6–8 ungdomar. Den innehåller en beteendekomponent (social färdighetsträning), en emotionell komponent (ilskekontrollträning) samt en värderingskomponent (träning i moraliskt resonerande).

Den sociala färdighetsträningen innebär att ungdomarna först får se exempel på goda sociala färdigheter (modellering). Därefter övar de själva på färdigheterna i rollspel under uppmuntran, och får upprepad instruktion och återkoppling på hur det går. De uppmuntras sedan att delta i aktiviteter där de får fortsätta att träna på sina nya färdigheter för att öka chansen att de blir bestående (överföringsträning).

Sammanlagt ingår undervisning i ett femtiotal sociala färdigheter som ska ersätta de aggressiva beteendena. Ilskekontrollträningen ska öka ungdomarnas förmåga till självkontroll och lära dem att reducera och hantera sin ilska. Här lär de sig att identifiera vilka situationer som brukar leda till aggressiva utbrott, att känna igen tecken på att en sådan situation är på väg, och olika tekniker för att hantera ilskan. I moralträningen presenteras och diskuteras olika moraliska dilemman. Ungdomarna ska på så sätt tränas i att kunna fatta mogna beslut i sociala situationer, till exempel vikten av att hålla löften, tala sanning och att hjälpa andra.

Omfattning och intensitet

3 lektioner per vecka– en för varje komponent – under tio veckors tid. Insatsen koppals per uppdrag vid behov.


Om oss

Kaveh Mesri – VD/ verksamhetschef

Brafam samarbetar idag med en legitimerad psykolog samt har ett par kontaktpersoner, familjehemskonsulenter samt socionomer som jobbar per uppdrag.


Teoretisk utgångspunkt

I vårt arbete utgår vi ifrån ett systemiskt perspektiv som tar sin grund i modernare psykodynamiska utvecklingspsykologiska teorier såsom anknytningsteori, affektteori och teorier kopplade till mentalisering. Vårt sätt att arbeta i team möjliggör att vi både lär av varandra samt att våra olika erfarenheter och resurser tas till vara. Teamet kan bestå av familjehemmet, familjehemskonsulenten, handledare och uppdragsgivare samt i vissa fall kompletteras med psykolog. Styrkan ligger i att vi arbetar tillsammans och använder oss av våra olika perspektiv och erfarenheter. Vårt fokus ligger i stöd och handledning till familjehemmet.

Teoretisk utgångspunkt vid rekrytering och utredning av familjehem.

Brafam använder sig av Nya Kälvestens intervjumetod vid rekrytering av nya familjehem. Metoden har sin teoretiska grund i modern utvecklingspsykologi och då särskilt anknytningsteori, affekt teori och teorier kopplade till mentalisering. Syftet att bedöma om en person har tillräcklig grad av känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag för att bedömas lämpliga som familjehem.