I vårt arbete utgår vi ifrån ett systemiskt perspektiv som tar sin grund i modernare psykodynamiska utvecklingspsykologiska teorier såsom anknytningsteori, affektteori och teorier kopplade till mentalisering. Vårt sätt att arbeta i team möjliggör att vi både lär av varandra samt att våra olika erfarenheter och resurser tas till vara. Teamet kan bestå av familjehemmet, familjehemskonsulenten, handledare och uppdragsgivare samt i vissa fall kompletteras med psykolog. Styrkan ligger i att vi arbetar tillsammans och använder oss av våra olika perspektiv och erfarenheter. Vårt fokus ligger i stöd och handledning till familjehemmet.

 

Teoretisk utgångspunkt vid rekrytering och utredning av familjehem. 

 

Brafam använder sig av Nya Kälvestens intervjumetod vid rekrytering av nya familjehem. Metoden har sin teoretiska grund i modern utvecklingspsykologi och då särskilt anknytningsteori, affekt teori och teorier kopplade till mentalisering. Syftet att bedöma om en person har tillräcklig grad av känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag för att bedömas lämpliga som familjehem.