Sedan starten har Brafam utökat verksamheten till många fler platser och nya verksamhetsområden är på gång. Idag finns Brafam AB på flertal orter i Sverige genom att ha placeringar utspridda i olika orter.

Brafam sysslar med familjehemsvård i Stockholm och Uppsala regionen men även i en del andra kommuner. Verksamheten är ett kvalitativt alternativ till kommuner och andra större företag inom privat familjehemsvård. Brafam innehar IVO-tillstånd för konsulentstödd familjevård 7:1:5 sedan oktober 2018.  Detta innebär att vi kan fortsättningsvis erbjuda konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje barns unika behov. Våra familjehemkonsulenter ger fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt. Brafam har stor erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn. Vi sätter barnen i centrum och håller en hög kvalite när det gäller kommunikation, tillgänglighet och utförande.

Fler kommuner har valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.

Vi på Brafam fokuserar på ett hållbarhetsarbete innom tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare. Dessa områden har identifierats som de viktigaste båda för Brafam och för våra olika intressenter. Som en del av målsättningen inom området samhällsutveckling är Brafams ambition att leda etableringen av nya boenden för att möta samhällets behov av nya platser för främst barn och unga med olika omsorgsbehov. Inom kvalitetsområdet strävar Brafam efter att bibehålla och utveckla ett kvalitativt arbete och siktar på att ha ett ledande position inom kvalitet och kundnöjdhet. För området våra medarbetare är målsättningen att Brafam ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.