Boende i ett familjehem kan handla om en kortare tid eller under en längre period beroende på behovet. För att bli godkänd som familjehem krävs en noggrann utredning. Det innebär för blivande familjehem flera hembesök av utredare, djupintervjuer samt att man begär registerutdrag från olika myndigheter. 

 

Brafam samarbetar med socialtjänsten vid placeringar. Beslut om en placering i familjehem görs av socialtjänsten i respektive kommun. Brafam som utförare matchar och placerar barn hos familjehemmen i samråd med kommunen. Efter placeringen görs regelbundna uppföljningar hos familjehemmen för att kvalitetssäkra placeringar. Brafam erbjuder konsultstöd, utbildning och handledning till familjehemmen.

 

Ersättning till familjehem

Brafam följer de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting ger ut. 

Ersättning till familjehemmen utgår i två delar: 
  • Arvode 
  • Omkostnadsersättning

Arvode avser ersättning till familjehem för utfört arbete. Skatt betalas på arvodet. Omkostnadsersättning är skattefri och ska täcka det placerades barnets kostnader under placeringstiden. Brafam ansvarar för utbetalning av både arvode och omkostnadsersättning till familjehemmen.